Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Gemeente Amersfoort

Over Gemeente Amersfoort

Type organisatie: overheid
Aantal medewerkers: ruim 800
Algemene activiteiten: Vanuit de Toekomstagenda Milieu werken we aan vijf belangrijke thema’s:

  1. Gezonde, veilige leefomgeving: een goed leefmilieu voor jong en oud
  2. Klimaatbestendige stad: we kunnen een stootje hebben
  3. Afvalloze stad: afval is grondstof
  4. CO2- neutrale stad: energievoorziening in eigen hand
  5. Groene stad: groen midden in de samenleving

Website: www.amersfoort.nl
Contactpersoon: Pauline Sparenburg, Senior adviseur milieu

Ambities voor Utrecht in 2040

In 2040 is de provincie Utrecht een energieneutrale en circulaire regio. Dit houdt in dat het energieverbruik sterk is teruggedrongen en de resterende energievraag in de provincie zelf duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast komt er netto geen afval meer vrij. Alle afval wordt weer als grondstof hergebruikt.

Kansen voor de regio


CO2-neutrale stad

Als onderdeel van de ambitie om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn zetten wij in op zoveel mogelijk woningen energieneutraal. Woningen dragen voor ruim 35% bij aan de totale CO2-uitstoot. Om bestaande woningen te renoveren naar woningen zonder energierekening is het Nul-op-de-meter (NOM) model bedacht door de landelijke Energiesprong van Platform31. Dit NOM model kan worden toegepast op een groot deel van de rijtjeshuizen (1950-1980). Voor Amersfoort gaat het om ruim 18.000 woningen waarvan 11.000 koopwoningen. Het potentieel aan CO2-reductie is ongeveer 10% van de totale uitstoot van de stad. De ambitie is om dit totale potentieel gefaseerd in de tijd aan te spreken. De eerste stappen worden gezet met het renoveren van pilotwoningen die als inspirerend voorbeeld in de wijk dienen. Uiteindelijke doelstelling is 2000 NOM-woningen in 2020. Dit is inclusief de huurwoningen.
Hiermee leveren we een bijdrage aan de Utrechtse doelstelling voor 50.000 NOM-woningen in 2020. In Amersfoort en directe omgeving zijn er dan minimaal 2000 woningen NOM-gerenoveerd. Hiervoor hebben partijen in Amersfoort in 2013 de Intentieverklaring Energieneutraal Renoveren getekend.
Voor het realiseren van de doelstelling voor NOM-woningen werken we samen met de woningcorporaties, consortium 033Energie, EBU/provincie, Eemlandgemeentes, NMU, Energiesprong/Platform31 en andere partijen. Met de woningcorporaties hebben we deelgenomen aan het Landelijke Hoogspringersprogramma. Binnen dit programma onderzoeken de woningcorporaties hoe ze een sluitende businesscase kunnen maken van renovaties naar NOM.
In september 2014 heeft de gemeente de landelijke deal Stroomversnelling Koopwoningen getekend. Deze Deal, vormgegeven door Platform 31, heeft als doel om de ontwikkeling van betaalbare NOM-concepten te versnellen. Hiermee zegt de gemeente toe te zorgen voor een soepele vergunningverlening. Ook het Amersfoortse Centrum voor Duurzaam Renoveren, waarvan 033Energie een van de initiatiefnemers is, heeft de deal ondertekend.
Om NOM- renoveren een impuls te geven zijn aansprekende voorbeelden nodig. 033Energie gaat daarom in samenwerking met andere bouwers 12 pilotwoningen realiseren in kansrijke wijken.

Circulaire economie

Afvalloze stad
Vanuit het Rijk (I&M) is het VANG beleid (Van Afval naar Grondstof) voor inzameling van huishoudelijk afval vastgesteld. Dit beleid kent 8 sporen. Zowel rijk, gemeenten als bedrijfsleven hebben een opgave in het realiseren van deze doelstellingen.
Amersfoort participeert al sinds 2012 in de Benchmark huishoudelijk afval van RWS en NVRD. Dit instrument wordt genoemd in het VANG beleid. We werken daarbij samen met andere gemeenten.
Amersfoort wil 70% afvalscheiding realiseren in 2020 en afvalloos zijn in 2030. Hiervoor is een nieuw inzamelsysteem nodig, het zogenaamde omgekeerd inzamelen. Dit zal gefaseerd worden ingevoerd. Aan de hand van pilots in Nieuwland wordt nu ervaring opgedaan. Daar waar omgekeerd inzamelen niet doelmatig is kan dit worden aangevuld met andere maatregelen of systemen. We zetten hiermee dus in op een adequaat inzamelsysteem voor de Amersfoortse huishoudens.
Sinds 2013 stimuleren en faciliteren we kleinschalige initiatieven van inwoners en bedrijven op het gebied van afvalpreventie en circulaire economie.

Cirkelstad/regio
Voor duurzaam hergebruik van grondstoffen is in 2014 een intentieovereenkomst getekend door diverse partijen uit de bouwsector, gemeente Amersfoort en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit is het begin van een regionale ketensamenwerking vanuit de wens om slim om te gaan met alle grondstoffenstromen die in en door de stad gaan: een zgn. circulaire stad. Met de concrete praktijkprojecten “de duurzame sloop van De Lichtenberg en de Elisabeth ziekenhuis" wordt ervaring opgedaan met het hoogwaardig hergebruik van bouw- en sloopafval.
Daarnaast nemen wij deel aan de Cirkelregio Utrecht. Doelstelling is om de regio minder afhankelijk te maken van externe schaarse grondstoffenstromen en hiermee sociale, en financieel-economische voordelen te benutten evenals de baten voor het milieu. Hierdoor kunnen initiatieven worden voorbereid en uitgevoerd die op regioschaal economisch rendabel zijn ((o.a. circulair slopen en bouwen; circulair inrichten van kantoor interieurs; hoogwaardig gebruik biomassa; uitbreiding van warmtenetten).

Circulair inkopen
Gemeente Amersfoort heeft het samenwerkingsverband met EBU, provincie Utrecht, gemeente Woerden en gemeente Utrecht medeondertekend. Hiermee heeft zij zich gecommitteerd aan de ambitie om in 2020 voor 10% van het inkoopbudget circulair in te kopen. Voor het samenwerkingsverband staat dat gelijk aan een marktimpuls van 100 miljoen euro voor innovatieve ondernemers die hierop willen inspelen met circulaire producten en diensten.

Media

033Energie