Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Lancering Staat van Utrecht en Uitreiking Duurzaamheidsprijs – 15 december 2014

Op 15 december vond in het bijzijn van zo’n 170 regionale partners de presentatie van de Staat van Utrecht plaats en de uitreiking van de Duurzaamheidsprijs.

Middagvoorzitter Joris Hogenboom (voorzitter Netwerk Utrecht2040 en directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht) opent de bijeenkomst en licht toe dat deze derde Staat van Utrecht na vier jaar weer een momentopname van de regio is, tegelijkertijd ook anders dan voorgaande edities is en vooral is bedoeld om met elkaar na te denken over de maatschappelijke opgaven, kansen en acties die hieruit voortvloeien.

De Staat van Utrecht is tot stand gekomen met flinke inzet van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts geeft aan dat het goed is om te weten waar de duurzaamheidsopgaven van de provincie Utrecht liggen en dat in aanloop naar de provinciale verkiezingen dit daarom zeker een belangrijk document wordt.

Ook de Economic Board Utrecht is belangrijke afzender van de Staat van Utrecht. Monique Goddijn-Roso licht toe dat de EBU werkzaam is op drie terreinen, namelijk Groen, Gezond en Slim en dat de Staat van Utrecht belangrijke input levert om maatschappelijke opgaven te vertalen naar economische kansen voor de regio.

Klik hier voor het volledige rapport van de Staat van Utrecht 2014


Inhoudelijke presentatie van Staat van Utrecht, door Michiel Linskens (Provincie Utrecht)

Michiel Linskens, projectleider van de Staat van Utrecht bij de Provincie Utrecht, geeft een beknopte inhoudelijke presentatie over de nieuwe Staat van Utrecht. De Staat van Utrecht is een integrale monitor die de kwaliteit meet van de woon-, werk- en leefomgeving in de provincie Utrecht. De Staat van Utrecht geeft daarmee informatie op hoofdlijnen, is gericht op de langere termijn, is beleidsarm en dient als input voor de maatschappelijke agenda. Bedrijven, gemeenten en organisaties in de provincie kunnen de Staat van Utrecht zelf gebruiken en eventueel ook uitbreiden met extra data die ze daarvoor nodig hebben.

De Staat van Utrecht2040 bestaat uit 3 domeinen, 19 thema’s en ruim 120 indicatoren. Binnen het domein Markt zijn indicatoren gemeten op de thema’s arbeid, economisch profiel, infrastructuur en bereikbaarheid, kapitaal, kennis en ruimte voor bedrijven. Conclusies zijn dat de provincie Utrecht het economisch goed doet ten opzichte van andere provincies in Nederland, in termen van hoge werkgelegenheid, lage werkloosheid, hoog aantal hoogopgeleiden en hoog BRP. Tegelijkertijd kent de provincie veel verouderde bedrijventerreinen en zie je de keerzijde van de economische populariteit van de regio terug in vertraagde autoritten en congestie.

Binnen het domein Mens zijn indicatoren gemeten op de thema’s gezondheid, sociale participatie, werk en inkomen, onderwijs, politieke betrokkenheid, woonomgeving, veiligheid en cultuur en recreatie. Conclusies zijn bijvoorbeeld dat het sociaal vertrouwen in de provincie hoog is, bewoners tevreden zijn met buurtvoorzieningen, hun eigen gezondheid goed beoordelen en dat het aantal achterstandsleerlingen laag is ten opzichte van andere provincies in Nederland. Tegelijkertijd voelt meer dan een derde van de inwoners zich eenzaam.

Binnen het domein Milieu zijn indicatoren gemeten op de thema’s bodem en water, lucht, natuur en landschap, grondstoffen en energie. Conclusies zijn bijvoorbeeld dat de toestand van het grondwater in de provincie grotendeels goed is, maar dat de luchtkwaliteit op plekken in de provincie te wensen over laat en Utrecht onderaan bungelt als het gaat om het opwekken van duurzame energie.

Klik hier voor de presentatie van Michiel Linskens


Keynote speech, door Bas Rüter (directeur Duurzaamheid, Rabobank Nederland)

Bas Rüter geeft namens de Rabobank zijn visie op de Staat van Utrecht en heeft de duurzaamheidsagenda van de Rabobank gespiegeld aan de Staat van Utrecht en gekeken naar wat hem opvalt, welke kansen hij ziet voor duurzame ontwikkeling, wat de Rabobank daaraan kan bijdragen en welke partners hij daarbij nodig heeft.

Hij onderscheidt vijf kansen en licht deze toe:

 1. Verduurzamen van woningen
  Fossiele brandstoffen zijn eindig, woningen in de provincie Utrecht zijn relatief duur en energielasten vormen een steeds groter deel van de woonlasten. Er liggen grote kansen op energiebesparing in woningen en het zelf opwekken van energie. De Rabobank kan daarbij meer doen dan financieren, bijvoorbeeld bewoners ontzorgen en verbinden met aanbieders van integrale renovaties.
 2. Verduurzamen van bedrijfspanden
  Utrecht kent relatief veel verouderde bedrijventerreinen. Bedrijfsruimten zijn belangrijke randvoorwaarden voor het goed functioneren van de economie. Rabobank helpt bedrijven een energiescan te laten maken en tekent in januari mee aan een Green Deal voor energiebesparing bij MKB.
 3. Circulaire en biobased economy
  Utrecht heeft een hoogopgeleide bevolking, het grootste innovatiepotentieel van Nederland, een hoogontwikkelde kennisinfrastructuur en veel kennis op het gebied van circulaire economie (USI). Een grote kans ligt in het omdenken van afval naar grondstof en het denken in (sluiten van) ketens. De Rabobank voert bijvoorbeeld regionale verkenningen uit voor kansen voor circulaire economie, bijvoorbeeld in het havengebied van Rotterdam en Amsterdam. Dit zou ook een interessante analyse kunnen zijn voor de regio Utrecht.
 4. Collectief lokaal maatschappelijk ondernemerschap
  Op veel plekken ontstaan lokale initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van energie (energiecoöperaties) en zorg (mantelzorg). Rabobank helpt deze initiatieven met structuur, ondernemerschap en financiering.
 5. Duurzame melkveehouderij
  Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking, luchtemissies en intensivering van de landbouw, staan zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur onder druk. In agrarisch gebied is de biodiversiteit de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. Er liggen kansen in andere business modellen voor duurzaam grondgebruik en groene diensten.

Tot slot doet Bas Rüter nog een oproep: dit zijn vooral kansen voor samenwerking met partners! Hij laat weten uitnodigingen om te reflecteren op de Staat van Utrecht graag op te pakken.

Klik hier voor de presentatie van Bas Rüter


Reflectie door vijf regionale spelers op de Staat van Utrecht

In gesprek met middagvoorzitter Joris Hogenboom reflecteren vijf vertegenwoordigers van regionale partijen op de Staat van Utrecht, van ieder van hen een quote:

 • Richard Andringa, directeur Beleid Provincie Utrecht: De Staat van Utrecht geeft een heel breed overzicht hoe de provincie er voor staat als het gaat om de woon-, werk- en leefomgeving. Dit biedt een basis voor verdieping van analyses en het gesprek met stakeholders. Daarnaast biedt het een basis om intern bij de provincie de Staat van Utrecht naast beleid te leggen en te bepalen waar kansen en opgaven liggen.
 • Maarten van Duijn, directeur Heijmans Vastgoed: de provincie Utrecht wordt gekenmerkt door hoge WOZ-waarden en dure woningen. Dit betekent dat wonen in deze regio voor sommigen te duur gaat worden. In combinatie met het vele leegstaande vastgoed, liggen er kansen om vastgoed een nieuwe bestemming te geven en te transformeren tot betaalbare woningen.
 • Koos Janssen, voorzitter VNG Utrecht en burgemeester Zeist: de Staat van Utrecht is deels een valorisatie van wat we al weten, maar als we niet kiezen gaan we verliezen. Daarnaast liggen er kansen om ook de nieuwe generatie mee te nemen in (en te waken voor enkel actie vanuit de gevestigde orde), de jongeren vormen de generatie van de toekomst.
 • Saskia van Dockum, directeur Utrechts Landschap: Utrecht is een zogenaamde rode provincie (met veel verstedelijking). Tegelijkertijd heeft Utrecht een gezonde economie. Laten we deze goede economie in zetten voor behoud van natuur. We kunnen meer kijken naar diensten die de natuur ons levert en daarbij inzetten op ecosysteemdiensten.
 • Carolien van Hemel, clustermanager Energie, Utrecht Sustainability Institute: De Staat van Utrecht geeft drie sectoren aan waar Utrecht sterk in is, handel, zakelijke dienstverlening en zorg. Daar mist nog wel één sector in, namelijk die van de cleantech sector. Bedrijven die zich met zuinige en schone technologieën bezighouden zijn juist geconcentreerd in regio’s die een goede concurrentiepositie hebben en kennisintensief zijn, in Utrecht dus onder andere ook!

Uitreiking Duurzaamheidsprijs

Ralph de Vries (gedeputeerde Provincie Utrecht) en Robbert Willé (Woonbond) reikten namens de jury de Duurzaamheidsprijs 2014 uit.

De Duurzaamheidsprijs wordt ieder jaar namens het Netwerk Utrecht2040 uitgereikt en wisselt elk jaar van thema en eigenaar. Dit jaar stond de prijs in het teken van energiebesparing in bestaande woningen.

De jury bestond dit jaar uit:

 • Ralph de Vries, gedeputeerde Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling, Provincie Utrecht
 • Anke van Hal, professor Duurzaam Bouwen, Nyenrode Business Universiteit
 • Robbert Willé, Energieconsultant Woonbond en Bestuurslid Energiesprong Amsterdam
 • Anka Konings, Manager Marketing, Communicatie & Coöperatie, Rabobank Utrecht
 • Viktor Wijnen, Directeur Games & Interaction, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Hans de Wind, Eigenaar Hans de Wind Consult BV

De vier finalisten van 2014 zijn:

 • Energieambassadeurs Utrecht, Energie-U en gemeente Utrecht
 • One-Stop-Shop Atelier, Hogeschool Utrecht
 • Wel de lusten niet de lasten, Seinen Projectontwikkeling
 • Samen oud en nieuw, VVE ’t Kofschip Veenendaal

Na de presentatie van de vier finalisten en het oordeel van de jury over deze finalisten, was eindelijk het moment aangebroken om de winnaar bekend te maken.

De winnaar van de Duurzaamheidsprijs 2014 is: het One-Stop-Shop Atelier van de Hogeschool Utrecht!

Lees hier alles over de duurzaamheidsprijs, de inzendingen, de finalisten en de winnaar


Hoe gaan we verder met de Staat van Utrecht?

De bijeenkomst is een eerste presentatie van de nieuwe Staat van Utrecht. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende (regionale) partners, die in de afgelopen tijd data hebben aangeleverd en/of hebben meegedacht over de inhoud van de Staat van Utrecht. Wij gaan op de volgende manieren de komende tijd verder met de Staat van Utrecht:

 • De Staat van Utrecht is beschikbaar via de website van Utrecht2040 in pdf formaat. De komende tijd onderzoeken wij de mogelijkheden om hier een navigeerbare pdf van te maken, zodat deze nog makkelijker te gebruiken is.
 • De Staat van Utrecht is bedoeld als aanzet om met elkaar in gesprek te gaan over maatschappelijke en economische kansen en opgaven in onze regio. Het Netwerk Utrecht 2040 zal dit gesprek samen met Economic Board Utrecht de komende tijd gaan organiseren. Wij werken toe naar een gezamenlijke werkconferentie in het voorjaar van 2015. Samen met gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties willen we die opgaven uit de Staat van Utrecht halen die er echt toe doen en waarbij we gezamenlijk in de regio aan de knoppen kunnen draaien. De urgente opgaven vertalen we dan met elkaar naar kansen voor de regio en acties voor betrokken partijen vanuit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Dit biedt een belangrijke basis voor de komende agenda’s van Netwerk Utrecht2040 en de EBU.
 • De Staat van Utrecht bestaat uit openbare informatie en data. Iedereen mag de data en grafieken uit de Staat van Utrecht daarom gebruiken, daar is de productie van de Staat van Utrecht juist voor bedoeld (uiteraard met een goede bronvermelding).
 • De Staat van Utrecht biedt gelegenheid om in uw eigen organisatie aan de slag te gaan en bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met medewerkers en collega’s welke kansen uw organisatie ziet en graag wil oppakken. Mocht u daarbij hulp van onze kant nodig hebben, dan is dat mogelijk.