Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Bijeenkomst Staat van Utrecht - Smart about cities

10/03/2015 - Op donderdag 5 maart vond de tweede Staat van Utrecht bijeenkomst plaats. Een middag met inspirerende sprekers en prikkelende deelsessies, met bijdragen van Maarten Hajer (directeur PBL), Lot van Hooijdonk (wethouder gemeente Utrecht) en Joris Hogenboom (voorzitter Netwerk Utrecht2040).

Bijeenkomst Staat van Utrecht - Smart about cities

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst

Download hier het volledig navigeerbare rapport van de Staat van Utrecht

Maarten Hajer, over 'Smart about cities'

De bijeenkomst trapt af met een inspirerende inleiding van Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, met als titel ‘Smart about cities’. De meest succesvolle verstedelijkingsstrategie in Nederland vond plaats ten tijde van de wederopbouw na de tweede wereldoorlog, met wind in de rug en hulpbronnen die onuitputtelijk leken. De stad hoe die nu is, doet het nog wel, maar voldoet niet meer. Onze waarden veranderen en we moeten de stad aan de normen van onze tijd aanpassen. Big is beautiful, we moeten groter en industriëler denken. Er is behoefte aan radicaal innoveren, met creatieve geesten die juist niet het verleden meeslepen, maar het publieke belang opnieuw bepalen. Maarten Hajer besluit zijn betoog met de opmerking dat Nederland toe is aan een nieuwe stap die net zo groot is als de wederopbouw destijds was, waarbij we niet alleen zoeken naar economisch herstel, maar de reconstructie doorzetten met radicale nieuwe bedrijvigheid.

Lot van Hooijdonk, over de wederombouw van de stad Utrecht

Aan Lot van Hooijdonk, wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit bij de gemeente Utrecht, de taak om het verhaal van Maarten Hajer te concretiseren voor de stad Utrecht. Zij reageert op de oproep van Maarten Hajer om een stap te zetten die net zo groot is als de wederopbouw destijds. Het woord wederopbouw is mooi, het geeft de massaliteit aan van de opgave waar we voor staan. Maar ze pleit eerder voor het woord wederombouw, een woord dat niet alleen aangeeft dat het om een grote opgave gaat, maar ook impliceert dat we het anders moeten doen dan voorheen. De gemeente Utrecht schrijft momenteel aan een verhaal hoe die stad er dan uit moet zien: een gezonde stad, met een goede kwaliteit van leven en behoud of zelfs verbetering van die kwaliteit van leven bij de toekomstige groei. Een stad die uitnodigt voor wonen, spelen, sporten én die er mooi uit ziet.

Joris Hogenboom, over de Staat van Utrecht 2014

Joris Hogenboom, voorzitter van Netwerk Utrecht2040, besluit het plenaire gedeelte met een toelichting op de nieuwe Staat van Utrecht die eind 2014 opnieuw is uitgebracht. De Staat van Utrecht is een integrale monitor over de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de provincie Utrecht. Het is een momentopname van de regio, bestaande uit drie domeinen (Mens, Markt en Milieu), onderverdeeld in negentien thema’s en ruim honderd indicatoren. Joris Hogenboom laat per domein een aantal uitkomsten zien.

De hoofdconclusie van de Staat van Utrecht is dat de provincie Utrecht het op veel terreinen goed doet. De economie is krachtig, de beroepsbevolking is hoogopgeleid, burgers voelen zich grotendeels gezond, de mate van sociale en maatschappelijke participatie is goed en de biodiversiteit neemt licht toe. Dit maakt de regio aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren. Maar deze hoge aantrekkelijkheid heeft ook een keerzijde: zo hebben de vele verkeersstromen effecten op onze leefomgeving (luchtkwaliteit, geluid) en komen natuur en landschap onder druk te staan door een grote toestroom van bezoekers.

In deze krachtige regio met een innovatieve kenniseconomie is voldoende kracht aanwezig om maatschappelijke vraagstukken om te zetten in (economische) kansen. De Staat van Utrecht is bedoeld om kansen en opgaven voor de regio te signaleren en om het strategisch gesprek te stimuleren tussen regionale stakeholders. Hij is ook bedoeld als input voor partijen die hem willen gebruiken voor het vormen van hun eigen beleid, Utrecht2040 helpt daar graag bij.

Drie deelsessies: Gezonde stad, Werklocaties van de toekomst, Nieuwe natuur

Na het plenaire gedeelte gaat de bijeenkomst verder in drie deelsessies rondom drie thema's: Gezonde stad, Werklocaties van de toekomst en Nieuwe Natuur. Het zijn drie (maar niet de enige) thema's waar op basis van de uitkomsten van de Staat van Utrecht kansen liggen voor de regio.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst

Get Connected

De Staat van Utrecht vond plaats voorafgaand aan Get Connected van de Economic Board Utrecht. Kijk hier voor een impressie van de rest van de dag.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief