Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.De Staat van Utrecht: Vervolg

30/03/2015 - Op 15 december 2014 is de Staat van Utrecht 2014 gelanceerd en gepresenteerd aan zo’n 170 partijen uit de regio. Op 5 maart 2015 heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden, waarop verschillende partijen met een aantal thema’s uit de Staat van Utrecht aan de slag zijn gegaan, namelijk Gezonde Stad, Nieuwe natuur en Werklocaties van de toekomst. De komende tijd wordt er langs verschillende lijnen vervolg gegeven aan de Staat van Utrecht.

De Staat van Utrecht: Vervolg

Lees hier de belangrijkste uitkomsten van de Staat van Utrecht 2014 en download het rapport.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Integrale monitor – Mens, Markt, Milieu

De Staat van Utrecht is een integrale monitor en geeft de kwaliteit aan van onze woon-, werk- en leefomgeving in het gebied van de provincie Utrecht. Het is een spreekwoordelijke foto van de regio en bestaat uit 19 thema’s op de gebieden Mens, Markt en Milieu. De thema’s geven gezamenlijk een goede indruk van de huidige stand van zaken in de provincie. Elk thema is opgebouwd uit een set aan relevante indicatoren.

Gezamenlijke kansen en opgaven voor de regio

Met de Staat van Utrecht krijgen we inzicht in de gezamenlijke maatschappelijke kansen en opgaven voor deze regio. Het doel van de Staat van Utrecht is om het gesprek te stimuleren tussen regionale stakeholders (bedrijven, overheden, instellingen, maatschappelijke organisaties) over een duurzame ontwikkeling van de regio. In deze gesprekken kunnen stakeholders - alleen of met partners - de juiste handelingsperspectieven formuleren en gerichte activiteiten ontplooien, als input voor de regionale maatschappelijke agenda.

Gebruik van de Staat van Utrecht

Samen met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en organisaties willen we die opgaven eruit halen die er echt toe doen en waarbij we gezamenlijk als regio aan de knoppen kunnen draaien. De Staat van Utrecht is bedoeld als input voor de regionale maatschappelijke agenda en kan daarom op verschillende manier gebruikt worden.

  • Zelfstandig gebruik van informatie en data voor beleid of business
  • Interne workshops
  • Input voor projecten in de vorm van deal-aanpak

Zelfstandig gebruik van informatie en data voor beleid of business

De Staat van Utrecht bestaat uit openbare informatie en data. Alle partijen in de regio mogen deze data gebruiken, daar is de productie van de Staat van Utrecht ook voor bedoeld. Elke regionale partij kan haar voordeel doen met de geboden informatie uit de Staat van Utrecht en kan deze gebruiken binnen de eigen organisatie om nieuwe kansen voor beleid of business te identificeren.
Overheden kunnen de resultaten van de Staat van Utrecht bijvoorbeeld gebruiken om te benchmarken met andere provincies of gemeenten en als input om beleid vorm te geven.
Bedrijven kunnen de resultaten van de Staat van Utrecht bijvoorbeeld gebruiken om trends en ontwikkelingen in te zetten voor nieuwe innovaties, diensten, producten en R&D.
Kennisinstellingen kunnen de Staat van Utrecht bijvoorbeeld gebruiken om trends en ontwikkelingen in te zetten voor nieuwe kennisontwikkeling of door met behulp van beschikbare kennis scenario’s te ontwikkelen voor de regio die bijdragen aan het realiseren van een duurzame en aantrekkelijke regio.

Interne workshops

Netwerk Utrecht2040 faciliteert ook interne werkconferenties bij partijen uit de regio rondom de Staat van Utrecht. Met medewerkers vanuit afdelingen zoals strategie, duurzaamheid of business development wordt bijvoorbeeld in een ‘pressure cooker’-vorm aan de slag gegaan met de relevante kansen en opgaven uit de Staat van Utrecht, nieuwe ideeën voor projecten en interessante en relevante stakeholders. Netwerk Utrecht2040 faciliteert de workshop en de verdere verbinding met andere partijen of relevante projecten. Partijen pakken zelf verdere acties op.

Projecten in de vorm van een deal-aanpak

De Staat van Utrecht geeft inzicht in kansen en opgaven voor de regio. Het Netwerk Utrecht2040 wil daartoe partijen bij elkaar brengen en initiatieven stimuleren. Netwerk Utrecht2040 gaat de komende tijd aan de slag met een aantal urgente thema’s uit de Staat van Utrecht, waarbij gestreefd wordt naar concreet resultaat in de vorm van een deal-aanpak voor de regio.
Zo’n dealaanpak gaat uit van de intentie van een groep partners of partijen uit de regio om gezamenlijke kansen om te zetten in concrete resultaten. Een deal bestaat uit doelen, resultaten, actielijnen en een plan voor het organiseren van financiering. Een deal gaat uit van verantwoordelijkheid en commitment van partijen. Partners van de deal gaan een inspanningsverplichting aan op doelen of op resultaten. In de deal worden concrete afspraken gemaakt over acties die partijen in de alliantie zullen nemen om gezamenlijke resultaten te boeken, of om belemmeringen weg te nemen die resultaten in de weg staan.
De trekker van de deal (projectleider) is een partij uit de regio, of meerdere partijen. De rol vanuit Netwerk Utrecht2040 bij deze deals is een ondersteunende en verbindende rol in de vorm van procesmatige ondersteuning van trekker en deelnemers, verbinden van juiste partners uit de regio aan de deal, communicatie en organiseren van platform en meehelpen met organiseren van financiering.
De komende tijd worden de mogelijkheden onderzocht voor deals rondom de thema’s: Gezonde stad, Nieuwe Natuur, Werklocaties van de Toekomst en Klimaatadaptatie.

Interesse in het verzorgen van een interne workshop of het participeren in een deal. Neem contact op met: Jeannine van Bree (j.van.bree@nmu.nl, 030-2567358)

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief