Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Nieuwe Staat van Utrecht komt uit in 2017

12/09/2016 - Na het succes van de Staat van Utrecht uit 2014, volgt begin 2017 al weer de lancering van de nieuwe Staat van Utrecht, met daarin de nieuwste data en meer aandacht voor actuele maatschappelijke thema’s in de regio. De provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het Netwerk Utrecht2040 werken samen aan de ontwikkeling van deze nieuwe Staat van Utrecht.

Nieuwe Staat van Utrecht komt uit in 2017

Staat van Utrecht geeft richting aan beleidsopgaven

De Staat van Utrecht geeft een weergave van de kwaliteit van onze woon-, werk- en leefomgeving en brengt op basis van relevante indicatoren maatschappelijke opgaven in de provincie in beeld. Jan van Lopik, teamleider bij de provincie Utrecht: ,,De Staat van Utrecht is een foto die een beeld geeft hoe we ervoor staan in de regio. In de huidige netwerksamenleving heeft juist de provincie een belangrijke rol als kennismakelaar. De Staat van Utrecht is een manier waarmee de provincie samen met regiopartners die rol kan waarmaken. De Staat van Utrecht kan helpen onze eigen beleidspraktijk te toetsen en om samen met onze partners maatschappelijke ambities en vraagstukken helder te krijgen. Deze vraagstukken kunnen richting geven aan de beleidsopgaven die wij en onze samenwerkingspartners voor onszelf weggelegd zien.”

Staat van Utrecht geeft grip op Healthy Urban Living

De provincie Utrecht ontwikkelt de nieuwe Staat van Utrecht samen met de gemeente Utrecht. Ook de gemeente Amersfoort is hierbij betrokken. Inmiddels is gestart met het verzamelen van de data en de ontwikkeling van een website waar de data makkelijk te ontsluiten is. Daarnaast worden net als in 2014 de belangrijkste bevindingen opgenomen in een wervende rapportage. Voor Daniëlle Fiolet, afdelingshoofd Onderzoek gemeente Utrecht, en haar team een mooie uitdaging: ,,Om begin 2017 een werkende Staat van Utrecht website neer te zetten is een behoorlijke klus. We gaan gegevens halen uit bronnen zoals het CBS, maar bijvoorbeeld ook uit landelijke of regionale onderzoeken. De Staat van Utrecht website is hierbij het centrale punt waar kennis en dialoog met partners in samen komt. Het ultieme doel is dat de Staat van Utrecht een gebruiksvriendelijk product wordt dat aan alle samenwerkingspartners een gezamenlijke taal en kennisbasis geeft waarmee de dialoog goed gevoed kan worden. Daarom betrekken we in het hele proces relevante partners vanuit overheid, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, door gesprekken en expertsessies te organiseren over indicatoren en duiding van data. Zo verbreden wij de blik van de Staat van Utrecht en krijgen we bijvoorbeeld meer zicht en grip op een voor de regio belangrijk thema als Healthy Urban Living en hoe je dit thema kunt meten en monitoren.”

Staat van Utrecht geeft aanleiding tot een goed gesprek

De Staat van Utrecht biedt tal van aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan. Dat gesprek wordt de komende tijd vanuit het Netwerk Utrecht2040 gefaciliteerd. Vanuit het netwerk worden verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, waarmee een belangrijke basis gelegd wordt voor een gezamenlijke aanpak en samenwerking in de regio. Joris Hogenboom, voorzitter van het netwerk, licht toe: ,,De Staat van Utrecht is niet alleen een monitor, maar geeft vooral een gezamenlijke feitenbasis om over maatschappelijke opgaven en kansen te praten in de regio. In oktober organiseren we bijvoorbeeld een inspiratiesessie voor Utrechtse gemeenten en waterschappen. Zij kunnen de resultaten van de Staat van Utrecht goed gebruiken om te benchmarken met andere gemeenten en als input om beleid vorm te geven. Naast inspiratiesessies organiseren we ook conferenties, waarbij we rondom een integrale opgave uit de Staat van Utrecht met elkaar een regio-strategie formuleren, die inzicht geeft in lopende agenda’s en op te pakken kansen en opgaven. Vanuit het netwerk zullen we deze samenwerking dan ook verder proberen vorm te geven. En daar is iedereen bij nodig, overheden, kennisinstellingen, bedrijven én maatschappelijke organisaties.”

De nieuwe Staat van Utrecht komt uit begin 2017, maar de Staat van Utrecht 2014 is hier online terug te vinden.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief