Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Oprichting Netwerk Utrecht2040

Samen op weg naar 2040

De start van Netwerk Utrecht2040 ligt in 2008, op initiatief van de provincie Utrecht. In 2008 werd de eerste Staat van Utrecht opgesteld, de duurzaamheidsmonitor die de kwaliteit aangeeft van onze woon-, werk- en leefomgeving in de provincie Utrecht.

Op basis van deze Staat van Utrecht en aantal netwerkbijeenkomsten met regionale partijen vanuit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijk middenveld is de Strategie Utrecht2040 opgesteld. Deze strategie is kort samen te vatten als een integrale duurzaamheidsstrategie, gericht op een goede kwaliteit van leven voor alle inwoners van de provincie Utrecht. Met een evenwicht tussen people, planet en profit, zonder afwenteling naar elders en later. De strategie bestaat onder andere uit de missie ‘Het verdrag van Utrecht’ en zes strategische doelen.

De overtuiging van een groot aantal partijen in de regio is dat uitvoering van de Strategie Utrecht2040 alleen tot stand kan worden gebracht door samenwerking en verbinding. Daarom is het Verdrag van Utrecht in 2009 door 26 partners uit de regio ondertekend. Samen vormden zij de start van het Netwerk Utrecht2040. Bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht werken gezamenlijk aan de strategie Utrecht2040 voor het behouden of zelfs versterken van de kernkwaliteiten van de provincie: ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur in een gevarieerd landschap.

Documenten:

Nieuwe fase voor Netwerk Utrecht2040

In 2013 is het Netwerk Utrecht2040 een nieuwe fase in gegaan. Het denken en plannen is gedaan, de stip op de horizon is gezet. Uitvoering en concrete resultaten staan nu centraal. De kerngroep van het netwerk heeft gewerkt aan een volgende stap, die de inspanningen van het netwerk op een hoger plan kon brengen.

Deze aanpak is erop gericht om vanuit de langetermijndoelen en urgente opgaven van Utrecht2040 toe te werken naar de middellangetermijn opgaven, en vervolgens te komen tot concrete projecten met een gerichte aanpak met de netwerkpartners. Een aanpak die inzet op concrete acties en projecten om van het denken naar het doen te gaan, en van agendasetting naar uitvoering. Projecten die de uitvoering van vandaag overstijgen en een brug slaan naar de stip op de horizon, de ambities voor de lange termijn. Een netwerkaanpak, met allianties van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Drie doelen staan hierbij centraal:

  • Bijdragen aan transities voor 2040 door inzet op sleutelthema’s en concrete projecten;
  • Het netwerk functioneert als ontmoetingsplatform, waarin partners kennis en successen kunnen delen en nieuwe ideeën ontwikkelen;
  • Het netwerk belicht duurzaamheidsinitiatieven in de regio, door een podium te bieden aan partners en bottom-up initiatieven.