Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een actueel vraagstuk. De effecten hiervan zijn nu al merkbaar in onze leefomgeving: hogere temperaturen, mildere en nattere winters, hevigere buien, meer kans op wateroverlast, meer kans op droge zomers en hittestress in de stad.

Dit heeft ook impact op onze gezondheid, onze economie en ons welzijn. Het belang is toegenomen om bij nieuwe investeringen met deze kwetsbaarheid rekening te houden. De opgave is te bouwen aan een stedelijk gebied dat hiertegen bestand is: klimaatbestendig en water robuust inrichten. Dit maakt het stedelijk gebied veiliger. Door slimme toepassingen van water en groen realiseren we niet alleen een klimaatbestendige leefomgeving, maar ook een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor nu én in de toekomst.

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie

De opgaven voor ruimtelijke adaptatie zijn verwoord in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Doelstelling van het programma is dat de bebouwde omgeving ook in 2050 nog aantrekkelijk is om te leven, omdat deze bestand is tegen effecten van klimaatverandering. Om dat te bereiken worden uiterlijk in 2020 alle ruimtelijk ingrepen getoetst op klimaatbestendigheid en wordt de periode tot 2020 benut om hierop voldoende kennis en een aanpak te ontwikkelen. De periode tot 2020 wordt benut om voldoende kennis en een aanpak te ontwikkelen om de eerste twee doelstellingen concreet te kunnen invullen.

Samenwerking voor klimaatadaptatie in de regio Utrecht

Binnen en buiten de provincie zijn tal van samenwerkingsverbanden op het gebied van klimaatadaptatie. Zoals de Coalitie Regio Utrecht met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, zes Utrechtse gemeenten, de provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht.

En die van Waterschap Vallei en Veluwe met 28 gemeenten.

Ook in de Blue Deal Vianen en de Blue Deal Amersfoort wordt samengewerkt aan klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er veel goede koploperprojecten in de regio Utrecht, waar in de praktijk al gewerkt wordt aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting.

Uitkomsten Staat van Utrecht bijeenkomst

Op 14 december 2016 is een Staat van Utrecht bijeenkomst geweest in het teken van klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie zou meer aandacht moeten en kunnen krijgen. Partijen in de regio vinden daarbij het volgende belangrijk:

Ontwerpen en gebiedsontwikkeling

 • Klimaatadaptatie is een kans om de omgeving opnieuw in te richten. Daarbij is het van belang mee te koppelen met andere ruimtelijke/fysieke maatregelen die al genomen (zouden) worden, juist op locaties waar overlast speelt.
 • Opdrachtgevers zouden daar meer verantwoordelijkheid in kunnen nemen.
 • Denk daarbij ook aan nieuwe contractvormen en daag de bouwer uit om klimaatadaptatie mee te nemen.
 • Nauwkeurige levenscycluskosten calculaties zijn daarbij essentieel.
 • Bij klimaatadaptatie is het lange termijn belang van groot belang (een hogere investering nu is juist een besparing op de lange termijn).

Aandacht en zichtbaarheid

 • Bewoners kunnen actiever betrokken worden bij klimaatadaptatie. Ook zij hebben een rol. Wat deze is en het belang daarvan zou meer bij hen onder de aandacht gebracht kunnen worden. Veel positieve effecten liggen bij anderen en niet bij bewoners, maar door goede en eerlijke informatieverstrekking kunnen zij wel een rol spelen.
 • Inzetten op en aandacht voor juist de positieve effecten is daarbij nodig.

Ketensamenwerking

 • Een integrale aanpak helpt. Succes om tot echte realisatie te komen hangt af van mensen, mensen kennen en mensen verbinden.
 • Daarbij gaat het niet alleen om partijen betrekken op het juiste moment en elkaars belangen kennen, maar ook om actieve inspraak en participatie met duidelijke kaders.
 • Samenwerking met bijvoorbeeld hoveniers en tuincentra, maar ook met particuliere initiatiefgroepen en bewoners draagt daar aan bij.
 • Ook publiek-private samenwerking is hierin belangrijk.

Delen: