Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Staat van Utrecht

Het Netwerk Utrecht2040 is sterk betrokken bij de Staat van Utrecht. De Staat van Utrecht is een digitale, regionale kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie te kunnen signaleren en agenderen. Naast monitoringsinstrument, beoogt de Staat van Utrecht de dialoog aan te jagen over maatschappelijke vraagstukken en opgaven in de provincie. Vanuit het Netwerk Utrecht2040 worden daarom verschillende activiteiten en bijeenkomsten rondom de Staat van Utrecht georganiseerd.

Monitoringsinstrument

De Staat van Utrecht omvat 12 hoofdthema’s, 40 subthema’s en circa 200 indicatoren die tezamen een beeld geven van het woon-, werk- en leefklimaat in de 26 Utrechtse gemeenten. De informatie is vooral kwalitatief van aard en wordt aangevuld met kaarten, tabellen en figuren. De Staat van Utrecht bestaat uit:

Dialoog-aanjager

Naast monitoringsinstrument beoogt de Staat van Utrecht ook de dialoog aan te jagen over maatschappelijke vraagstukken en opgaven. Welke thema’s spelen er nu? Waar gaat het goed met de regio en waar bevinden zich juist de opgaven voor de toekomst? Wat zou er op (beleids-)agenda’s moeten worden geplaatst en welke partijen zouden daarbij moeten worden uitgenodigd? De Staat van Utrecht wil zoveel mogelijk partijen in de regio uitnodigen om mee te praten en te denken over uiteenlopende soorten maatschappelijke vraagstukken. Vanuit het Netwerk Utrecht2040 worden daarom verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Zij wil stimuleren dat partners door gezamenlijke aanpak en samenwerking een regio-strategie formuleren die invulling geeft aan de vraagstukken en opgaven uit de Staat van Utrecht.

Voor iedereen met hart voor de provincie

De Staat van Utrecht is bedoeld voor iedereen met hart voor de provincie. Dat kunnen vertegenwoordigers zijn van overheidsinstellingen, onderwijsorganisaties, ondernemers, non-gouvernementele organisaties en geïnteresseerde burgers. Hun interesse kan gemeentelijk, regionaal, nationaal of internationaal gericht zijn, en van beleidsmatige, wetenschappelijke of strategische aard. De Staat van Utrecht wil een handreiking doen voor alle belangstellenden die op zoek zijn naar kansen en mogelijkheden in de provincie Utrecht om leven en werken hier nog beter te maken.

Initiatief van de provincie Utrecht

De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht en is tot stand gebracht in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en het Netwerk Utrecht2040. Voor het samenstellen van de Staat van Utrecht is gebruik gemaakt van uiteenlopende bronnen zoals databestanden en onderzoeksrapporten van CBS, PBL, RIVM, SCP en GGDRU, websites van ministeries en overige overheidsorganen en van diverse regionale samenwerkingsverbanden. Bij de productie is een groot aantal belanghebbenden geconsulteerd, zoals vertegenwoordigers van gemeenten, inhoudelijke experts van overheden, van kennisinstellingen en van bedrijven en afgevaardigden van diverse (regionale) samenwerkingsverbanden.